ALGEMENE VOORWAARDEN
Reservering
Een telefonische, schriftelijke of internet reservering is bindend voor u en ons. De datum waarop u uw wens tot reservering te kennen geeft wordt boekingsdatum genoemd. De reservering komt tot stand door het ontvangen op een rekening van ons (50%) van het eerste deel van de huursom.

We zijn gerechtigd om de reservering te herroepen, indien het eerst verschuldigde bedrag niet binnen 5 werkdagen na de boekingsdatum is betaald.
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek voor aankomstdatum van het geboekte verblijf in ons bezit zijn. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door verhuurder schriftelijk (E-mail) op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim.
In dat geval zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
1. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de verhuurder anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
2. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

Wijzigen van de overeenkomst
Het kan altijd voorkomen dat u iets wenst te wijzigen nadat de reservering in orde is gemaakt. Wij wijzen u erop dat wijzigingen om welke reden dan ook mogelijk zijn en € 25,- bedragen.

Verzekeringen
In de door ons gepubliceerde huurprijzen is geen reis-, ongevallen- en bagageverzekering en/of annuleringsverzekering inbegrepen. Het afsluiten van een annuleringsverzekering en reisverzekering is niet verplicht maar wel aan te raden.

Annulering door de huurder
Het afsluiten van een annulering- en reisverzekering raden wij u aan. Hierdoor bent u namelijk vanaf het moment van reserveren niet langer aansprakelijk voor de huursom indien bepaalde gebeurtenissen u tot annuleren noodzaken. Annuleringen dienen telefonisch te worden opgegeven en direct daarna per e-mail te worden bevestigd.
* Bij annulering tot 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode wordt 50% van de reissom in rekening gebracht.
* Bij annulering binnen 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode bent u de volledige reissom verschuldigd.

Annulering door verhuurder
Indien enige omstandigheden de verhuurder noopt tot annulering van de reeds geboekte accommodatie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder, indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij het niet aanvaarden van dit alternatief zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder alleen heeft recht om dit bedrag terug te vorderen.

Verblijfsvoorwaarden
Gebruik van de accommodatie is voorbehouden aan de deelnemers die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Als dit niet het geval is dan kan verbreking van de huurovereenkomst het gevolg zijn waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is. De (huis)regels van de eigenaar zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen. Het plaatsen van een caravan in de tuin van vakantiewoning is zonder overleg NIET toegestaan.

Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in uw vakantie accommodatie bent u als huurder altijd en volledig aansprakelijk voor de geboekte accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en /of door uw meereizende, zal geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)-kosten komen geheel voor rekening van de op de boekingsnota genoemde huurder.
Het is ons helaas niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de huurder(s), door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Dit alles tast overigens niet de aansprakelijkheid aan van de beheerder volgens verdrag en/of wet.

Laat uw hond zijn behoefte NIET achterlaten binnen de omheining (in de tuin!!)

Algemene aansprakelijkheid
Verhuurder is niet aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden zoals oorlog, brand, natuur- en atoomrampen, watergebrek door droogte, slechte wegen.

Infrastructuur
In Tsjechië is de infrastructuur nog niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat b.v. de toevoer van elektriciteit en/of water enige tijd te wensen overlaat. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten
Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u altijd eerst bij de verhuurder telefonisch te melden. Klachten die niet zijn gemeld direct op de dag van aankomst, worden niet geaccepteerd en doen een vermeend recht op schadevergoeding teniet. In ernstige gevallen dient u onmiddellijk, vanuit uw vakantiebestemming, contact met verhuurder op te nemen. Meestal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. Indien u het gehuurde verblijf verlaat, zonder de sleutelbeheerder of verhuurder in kennis te stellen, zijn alle daaruit voortvloeiende risico's en schade aan het gehuurde object voor rekening van de huurder.
Indien wij jegens de huurder aansprakelijk zijn voor derving van vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de betaalde huurprijs.
Alleen klachten die binnen een week na afloop van de huurperiode en aangetekend bij de verhuurder zijn ingediend worden behandeld.

Verhuur:
De verhuur loopt van zaterdag tot zaterdag.
Aankomst periode van 15:00-20:00 uur en vertrek om 10:00 uur

Laat geen afwas staan. Lever het huis schoonveeg op.

Bij vertrek de huissleutel en vuile was aan Alena Hradecka geven

Meer personen dan aangegeven zijn niet toegestaan

Bijkomende kosten:
eindschonmaak/beddengoed € 100,00 te betalen bij aankomst aan Alena Hradecka

PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF!!
* Verbruik water en elektra
* Toeristenbelasting
* Theedoeken, vaatdoekjes kruiden en oliën
* Handdoeken zelf meenemen

Borg
Bij boeking berekenen wij u een borgsom van € 150,00. Deze borgsom wordt na eindcontrole terugbetaald aan de huurder door middel van terugstorten op de bankrekening van huurder. Eventueel verminderd met zaken die het ons rechtvaardigen om geld in te houden. (Dit kan ontvreemding zijn,of het kapot gaan van eigendommen van het huis waarbij huurder schuldig is.)

Akkoord
Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u akkoord met al onze huurvoorwaarden